top of page

Reprodutores

Akita

Americano

Son Of Ollusionist Gold Legacy Aka Sachmo of Makoto 

B USA.png

Finingan (FCI) IRR-BUX Sansa

B USA.png

Akita

Americano

Haku Ryuu Go Shun´You Kensha

Gynmokusei Go Senshi- Shimai

Seiya Go Takayama Inu

Haru Go You Djenima

Eiko Go Di Casa Saporito

Sora Go Takayama Inu

Fuyumi Go Senshi-Shimai

Yoko Go Takayama Inu

Mayume Go Takayam inu

Amaiya Go Takayama Inu

Aika Go Takayama Inu

Akane Go Takayama Inu

Hitomi Go Takayama Inu

Izumy Go Takayama Inu

B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png
B JAPAO.png

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

Akita

Japonês

B BRASIL.png
B BRASIL.png
B BRASIL.png
B BRASIL.png
B BRASIL.png
B BRASIL.png
B BRASIL.png
B BRASIL.png
B BRASIL.png
bottom of page