Machos

Tarou

Tora Fudo

Yuudai

Hisashi

Haku Ryuu

Fêmeas

Yotto

Haru

Fujimi

Shiori

Haya

Hanashima

Eiko

Tora Tanji

Goushi

Yoro

Daiya

Suyen

Maki